maja 31

Przeglądając LDKS i czytając o programach partyjnych z pozycji Kasztelana Czarnoleskiego i poszukując tego, co mogłoby moim zdaniem być dobre dla mej kasztelanii i mieszkańców Czarnolasu, a więc i dobre dla innych Sarmatów, pomyślałem o tym, że nasza sarmacka postać jest bardzo w sumie uboga. Jedynie pracuje i to na dodatek nie sama, ale czyni to za nią jej pracodawca, mieszka sobie, czasem leczy się, no i je co jakiś czas. I to właściwie tyle. Sama oczywiście może być pracodawcą. Mało tego trochę.

Można by to nieco ubogacić. Prosząc Księcia o ustanowienie Kasztrelanii myślałem o dwóch rzeczach – jak znaleźć atrakcyjne zajęcia dla moich mieszkańców oraz jak uatrakcyjnić zakątek, w którym Czarnolas się znajduje. Chciałbym przyozdobić różnorakimi rzeczami zarówno samo miasto, jak i Kasztelanię. Rozmieścić tam różnorakie budowle i miejsca wcale nie potrzebne i nieistotne dla syriusza czy Sarmacji. Szkoda swoją drogą, że nie ma budowli typu obiekt kulturalny oraz obiekt rekreacyjny. Ten pierwszy mógłby posłużyć do stawiania muzeów, teatrów oper, kin itp. Ten drugi do budowania parków, plaż, kortów tenisowych, pól golfowych, górskich schronisk itp.

Z drugiej strony mógłby być współczynnik kultury i rekreacji postaci. Mógłby on (jeden i drugi) wpływać na samopoczucie, nieznacznie pomagałby odzyskiwać zdrowie oraz wpływać na wydajność pracy oraz prestiż ewentualnie. Posiadanie na własność stosownego obiektu, mieszkanie w mieście, które jest takimi obiektami przyozdobione, a także uczęszczanie do takich obiektów na zasadzie konsumpcji dóbr rekreacyjnych czy dóbr kulturowych poszerzyłoby zakres działań poszczególnych Sarmatów i dla niektórych byłoby z pewnością niezłą zabawą. Podobne znaczenie mogłoby mieć uczestniczenie w konkursach sportowych czy imprezach i konkursach kulturalnych .

Współczynniki owe można by skonstruować tak, by nie przynosiły zasadniczo skutków ubocznych, skutków negatywnych. Wówczas byłyby po prostu nieobowiązkowe. Za to przynosiłyby pewne niewielkie bonusy, jeśli zaspokajać potrzebę kultury czy rekreacji u danej postaci. Ci, których to nie interesuje, mieliby okazję je ignorować, a pozostali mogliby się nieźle bawić. Dałoby to także zapotrzebowanie na obiekty kulturalne i rekreacyjne, to zaś z kolei pobudziłoby gospodarkę.

Adam Gabriel bnt Grzelązka
www.aydam.org

Autor: Aydamusek

maja 31

I tak oto dzisiaj 31 maja 2006 na rynku prasowym Sarmacji pojawił się oficjalnie istniejący już od pewnego czasu magazyn kasztelański noszący tytuł "Goniec Czarnoleski". W imieniu całej Redakcji oraz właściciela pragnę zaprosić do jego czytania i komentowania pojawiających się tutaj artykułów.

Magazyn ten łączy w sobie funkcje prasy ogólnosarmackiej, lokalnego dziennika czarnoleskiego oraz organu prasowego Kasztelanii. Postaramy się o to, aby był to magazyn obiektywny tak dalece, jak to możliwe i otwarty na autorów pochodzących z całego księstwa. Pragniemy prezentować w nim zarówno nasze problemy lokalne (te nie będą pojawiać się na witrynie sarmackiej), jak i ogólnosarmackie oraz zagadnienia ze świata realnego.

Redakcja Gońca informuje także, iż wciąż poszukujemy redaktorów. Możliwość zdobycia dobrze płatnej pracy dziennikarskiej stoi przed wami otworem. Szczegóły u właściciela – YO’ghurta (GG: 6926881).

 

Adam Gabriel bnt Grzelązka
Kasztelan Czarnoleski

Autor: Aydamusek

maja 29

28 V 2006 A.D. Sarmację zamieszkiwało 541 osób. Dzisiaj pozostało ledwo 307. Zmarły 243 osoby. W tym 4 obywateli sarmackich.

Obecnie wygląda to tak:

 1. Gellonia
  63 mieszkańców – 24 obywateli
 2. Marchia Teutońska
  75 mieszkańców – 22 obywateli
 3. Korona
  162 mieszkańców - 56 obywateli

Ludność zmamieszująca Sarmację podzieliłą się następująco:

Gellonia:

 • Krez
  - 30 mieszkańców
  - 7 obywateli
  - 3 szlachta
 • Fer
  - 25 mieszkańców
  - 10 obywateli
  - 9 szlachta
 • Athos
  - 8 mieszkańców
  - 4 obywateli
  - 3 szlachta

Teutonia:

 • Margon
  - 12 mieszkańców
  - 7 obywateli
  - 3 szlachta
 • Zielnybor
  - 31 mieszkańców
  - 6 obywateli
  - 4 szlachta
 • Srebrny Róg
  - 32 mieszkańców
  - 9 obywateli
  - 4 szlachta

Korona:

 • Grodzisk
  - 65 mieszkańców
  - 18 obywateli
  - 8 szlachta
 • Prawda
  - 11 mieszkańców
  - 7 obywateli
  - 2 szlachta
 • Czekany
  - 10 mieszkańców
  - 8 obywateli
  - 2 szlachta
 • Czarnolas
  - 69 mieszkańców
  - 15 obywateli
  - 4 szlachta
 • Sola
  - 13 mieszkańców
  - 8 obywateli
  - 5 szlachta

Tak oto 29 V 2006 A.D. Miasto Czarnolas zostało największym miastem Sarmacji.

Ranking miejscowości wygląda zatem następująco:

 1. Czarnolas – 69
 2. Grodzisk – 65
 3. Srebrny Róg – 32
 4. Zielnybor – 31
 5. Krez – 30
 6. Fer – 25
 7. Sola – 13
 8. Margon – 12 
 9. Prawda – 11
 10. Czekany – 10
 11. Athos – 8

Adam Gabriel bnt. Grzelązka h. Opoka
Kasztelan Czarnoleski
www.aydam.org

Autor: Aydamusek

maja 29

Morwieniec, dnia 9 lutego 2006 r.

Statut
Miasta Koronnego Czarnolasu

W imię Boga Wszechmogącego!

My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiliśmy dla zapewnienia poddanym naszym w Czarnolesie mieszkającym wolnego decydowania o ich publicznych sprawach nadać im niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej ich władzy w Mieście Czarnolesie:

Art. 1. [Prawo]

Prawo w Mieście Czarnolesie stanowią, w hierarchii ważności, prawo państwowe, statut i rozporządzenia.

Art. 2. [Alias, konto bankowe, teren]

 1. Aliasem do stron internetowych Miasta Czarnolasu jest „www.czarnolas.sarmacja.org”.
 2. Kontem bankowym Miasta Czarnolasu w Banku Sarmacji jest „Czarnolas”.
 3. Terenem, na którym znajduje się Miasto Czarnolas, jest KOR1812.

(Art. 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji o zmianie Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 28 maja 2006 r.)

Art. 3. [Herb, flaga, święto]

 1. Herbem Miasta Czarnolasu jest „w tarczy czerwonej litera »M« z wyrastającym z niej pośrodku krzyżem łacińskim złota, w klejnocie tarczy pięć piór strusich srebrnych”.
 2. Flagą Miasta Czarnolasu jest „na czerwonym płacie tkaniny centralnie umieszczone godło — litera »M« z wyrastającym z niej pośrodku krzyżem łacińskim złota”.
 3. Świętem Miasta Czarnolasu jest 17 marca — dzień Świętego Patryka, patrona Miasta.

Art. 4. [Władza]

 1. Władza w Mieście Czarnolesie należy, z woli Księcia, do czarnolesian.
 2. Czarnolesianami są obywatele sarmaccy zamieszkujący Miasto Czarnolas.
 3. Czarnolesianie sprawują władzę za pośrednictwem wybieranego przez siebie Burmistrza.

Art. 5. [Burmistrz]

Burmistrz jest przedstawicielem Miasta Czarnolasu oraz organem stanowiącym i wykonawczym Miasta Czarnolasu.

Art. 6. [Wybór Burmistrza]

 1. Burmistrz jest wybierany przez czarnolesian większością głosów w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym
 2. Burmistrz jest wybierany na kadencję czteromiesięczną, licząc od dnia złożenia ślubowania.
 3. Książę określa szczegółowe tryb i zasady wyboru Burmistrza oraz przeprowadza wybór Burmistrza.
 4. Burmistrz pełni obowiązki do chwili złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
 5. Burmistrz obejmuje urząd z chwilą złożenia publicznego ślubowania o treści: „Uroczyście ślubuję na urzędzie Burmistrza Miasta Czarnolasu rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Księstwa Sarmacji i Miasta oraz strzec ich interesów, czynić wszystko dla pomyślności Sarmacji, Czarnolasu i dobra wspólnego, przestrzegać praw Księstwa Sarmacji i Miasta Czarnolasu. (Tak mi dopomóż Bóg)”.

Art. 7. [Kompetencje burmistrza]

Burmistrz:

 1. wydaje rozporządzenia i postanowienia,
 2. ustanawia i znosi organy administracji Miasta Czarnolasu,
 3. określa kompetencje organów administracji Miasta Czarnolasu,
 4. powołuje i odwołuje pracowników administracji Miasta Czarnolasu,
 5. ustala wynagrodzenia pracowników administracji Miasta Czarnolasu,
 6. koordynuje i kontroluje pracę organów administracji Miasta Czarnolasu,
 7. określa główne kierunki polityki Miasta Czarnolasu,
 8. zapewnia wykonywanie polityki Miasta Czarnolasu,
 9. określa plan zagospodarowania przestrzennego,
 10. chroni interesy Miasta Czarnolasu,
 11. gospodaruje mieniem Miasta Czarnolasu,
 12. określa zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
 13. określa ceny gruntów w Mieście Czarnolesie,
 14. nazywa dzielnice, osiedla, ulice, place i inne miejsca publiczne,
 15. ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera odznaczenia Miasta Czarnolasu,
 16. nadaje i odbiera tytuł Honorowego Czarnolesianina,
 17. wnosi do Księcia o zmianę statutu Miasta Czarnolasu,
 18. wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane prawem państwowym.

Art. 8. [Źródła finansowania]

Źródłami finansowania Miasta Czarnolasu są:

 1. dochody z majątku Miasta Czarnolasu,
 2. spadki, zapisy i darowizny na rzecz Miasta Czarnolasu,
 3. środki finansowe otrzymane od Korony,
 4. inne dochody uzyskane na podstawie prawa państwowego.

Art. 9. [Zmiana statutu]

Zmiana statutu Miasta Czarnolasu następuje w drodze dekretu Księcia wydanego na wniosek Burmistrza.

 

Przepisy wprowadzające

Statut Miasta Czarnolasu

§ 1. [Burmistrz]

Na Burmistrza Miasta Czarnolasu zostaje mianowany, na okres jednego miesiąca, Pan ADAM GRZELĄZKA.

§ 2. [Majątek Miasta Czarnolasu]

Na majątek Miasta Czarnolasu składają się, w chwili wejścia w życie statutu, grunty publiczne położone w granicach Miasta Czarnolasu oraz środki finansowe zgromadzone na koncie „Czarnolas” w Banku Sarmacji.

§ 3. [Wybór Burmistrza]

Do czasu odrębnego unormowania, stosuje się odpowiednio szczegółowe tryb i zasady wyboru Burmistrza Miasta Koronnego Soli.

(—) Piotr Mikołaj.

Autor: Aydamusek

maja 27

Książęce nominacje

Kraj Komentarz Wyłączone

25 maja 2006 A.D., w IV rocznicę istnienia Księstwa Sarmacji Książe Piotr Mikołaj dokonał następujących nominacji wśród mieszkańców Czarnolasu:

 1. EMANUEL kawaler ŚMIGŁO — tytuł baroneta
 2. BARTOSZ kawaler ROGALSKI — tytuł baroneta
 3. ANDRZEJ DZIKOWSKI — tytuł kawalera
 4. ADAM GABRIEL GRZELĄZKA — tytuł baroneta
 5. KRYSTYNA JAROSŁAWSKA — tytuł szlachetnej damy

Gratuluję i składam serdeczne życzenia. Przypominam, iż nominaci zobowiązani są do złożenia specjalnej przysięgi na LDKS, do czego gorąco zachęcam.

Zachęcam także wszystkich mieszkańców Kasztelanii Czarnoleskiej do aktywnego włączenia się w rozwój miasta i Sarmacji. Jak widać na przykładzie owych wyróżnionych osób owocuje wyróżnieniem, które docenia ich wysiłek, ale i zobowiązuje do dalszej rzetelnej pracy. A pracy przed nami wiele.

Adam Gabriel "Aydamusek" bnt Grzelązka h. Opoka
Kasztelan Czarnoleski
www.aydam.org

Autor: Aydamusek

maja 27

Dzisiaj, 27 maja 2006 A.D, na mocy 287 dekretu książęcego (http://www.sarmacja.org/dziennik/akt,472.html) miasto koronne Czarnolas zostało przekształcone w Kasztelanię Czarnoleską.

Kasztelania jest obszarem ośmiu pól sektorowych wokół sektoru miasta koronnego Czarnolas. Jest obszarem geograficznym podległym zarządowi Rady Miasta w osobie Kasztelana (dawniej Burmistrz) oraz jego Podkasztelanów (dawniej wiceburmistrzów). Obszar Kasztelanii zostanie zaopatrzony w mapy geograficzne poszczególnych sektorów prezentujące różne krainy geograficzne wpisane w mapę Sarmacji. Na terenie Kasztelanii pojawiać się będą także parcele będące integralną częścią działek miejskich o sygnaturze CZRXxxx, gdzie pierwsza liczba będzie oznaczać sektor Kasztelanii (zero przypisane jest do miasta jako takiego).

Jako Kasztelan Czarnoleski zezwalam na używanie przez moich pomocników tytułu Podkasztelana zamiennie z tytułem wiceburmistrza.

 


Adam Gabriel "Aydamusek" bnt Grzelązka h. Opoka
  Kasztelan Czarnoleski
  GG: 9164115 Tlen: aydam
  E-Mail: aydamusek@gmail.com
  http://www.czarnolas.sarmacja.org/

Autor: Aydamusek